PRAVIDLA ZÁVODU

Obecné
 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.  
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email zeptejse@pivonuvbeh.cz nejpozději týden před konáním samotného závodu.
 • Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi, bude se jimi řídit a bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pokud tato pravidla či pokyny jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci nebo následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí a riziko (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
Registrace
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/ nebo v den uskutečnění závodu.
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši při on-line registraci anebo platba hotově při registraci v den uskutečnění závodu.
 • Bez uhrazení startovného je registrace neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do 5 pracovních dnů od on-line registrace, bude přihláška stornována.
 • Startovné je nevratné. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, stav mimořádného ohrožení, nouzový stav, pandemie apod.), startovné se nevrací
Závod
 • Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a elektronický vratný čip na jednom z kotníků.
 • Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. 
 • Je zakázáno, jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Je zakázáno používat po celé délce tratě trekové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem a dětským kočárkem. Výjimkou je Pivoňova procházka, kterou je možné absolvovat s kočárkem či trekovými holemi.
 • Občerstvení pro závodníky na hlavních trasách (5, 10 a 21 km) bude podáváno v průběhu závodu a v cíli. Na dětských trasách bude zajištěn v cíli pitný režim.
 • V okolí občerstvovacích stanic budou vyznačeny odpadní zóny, kde je pro závodníky povoleno odhazovat odpadky. Odhazování odpadků mimo odpadní zóny je přísně zakázáno a v případě jeho prokazatelného porušení, povede k diskvalifikaci závodníka.
 • Běžci s pomalejším tempem, než je průměrné tempo časového limitu závodu zveřejněno v propozicích, mohou být pořadatelem nebo jím pověřenou osobou, vyloučeni ze závodu.
 • Na každém závodě jsou vyhlášeni absolutní vítězové na jednotlivých trasách (1.-3. místo), vítězové kategorií (M18, M39, M49, M59, M69, M70+ a Ž18, Ž39, Ž49, Ž59, Ž60+) jednotlivých tras (1. místo), vítězové jednotlivých kategorií dětských závodů (1.-3. místo) a vítězové týmové výzvy.
 • V případě, že rodiče fyzicky pomůžou svým dětem k absolvování závodu (držení za ruku, táhnutí dítěte do cíle apod.), bude závodníkovi přičtena penalizace 30 sekund a může mu hrozit i případné vyřazení z výsledkové listiny.
Startovní balíček
 • Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na daném místě a čase určené pořadatelem.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Čip pro měření času je vratný a je nutné ho odevzdat pořadatelům bezprostředně po doběhu do cíle. V případě jeho nevrácení či ztráty mohou být závodníkovi účtovány náklady spojené s pořízením nového čipu.
Závěrečné informace
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.pivonuvbeh.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.